MENU 568 851 851
CZ
CZ EN DE RU FR IT PT ES

Smlouva o nájmu MAX CARAVAN

Čl. 1 | Předmět a účel nájmu

1.1. Předmětem právního vztahu vzniklého z této smlouvy je přenechání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci k užívání.

1.2. Pronajímatel potvrzuje, že je oprávněn dát předmět nájmu do nájmu podle této smlouvy.

1.3. Účelem nájmu je provoz na pozemních komunikacích.

 

Čl. 2 | Projev vůle

2.1. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci k užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat předmět nájmu v souladu se zákonem a touto smlouvou.

2.2. Smluvní strany tímto sjednávají odkládací podmínku nabytí účinnosti čl. 2.1 této smlouvy do doby, kterou je uhrazení sjednané jistoty nájemcem.

2.3. Smluvní strany současně sjednávají rozvazovací podmínku, kterou je nezaplacení sjednané jistoty nájemcem v dohodnuté době. Nastoupením rozvazovací podmínky právní vztah vzniklý z této smlouvy zaniká.

 

Čl. 3 | Odevzdání předmětu nájmu

3.1. Pronajímatel je povinen odevzdat předmět nájmu nájemci v den počátku doby trvání nájmu společně s doklady potřebnými k provozu na pozemních komunikacích a příslušenstvím odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a ve stavu způsobilém k provozu na pozemních komunikacích a vybavené příslušenstvím. Předmět nájmu není vybaven výjimkou pro parkování v označených zónách.

3.2. O odevzdání předmětu nájmu bude sepsán písemný protokol.

 

Čl. 4 | Nájemné, jistota

4.1. Nájemce uhradí nájemné pronajímateli bezhotovostním převodem na účet pronajímatele před tím, než mu pronajímatel předmět nájmu odevzdá podle čl. 3.2 nebo v hotovosti při odevzdání předmětu nájmu, o tom sepíší smluvní strany písemné potvrzení.

4.2. Nájemce složí pronajímateli před převzetím předmětu nájmu jistotu v dohodnuté době a výši buď na účet pronajímatele, nebo v hotovosti. O platbě v hotovosti smluvní strany sepíší písemné potvrzení. Pronajímatel může jistotu započíst na úhradu jakýchkoli splatných i nesplatných pohledávek. Zbývající část jistoty bude nájemci vrácena do 30 dnů po vrácení předmětu nájmu. Nelze-li pohledávku pronajímatele vyčíslit v uvedené době, tato se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat překážka pro zjištění skutečné výše pohledávky pronajímatele.

4.3. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ke dni skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné až do doby, kdy bude předmět nájmu pronajímateli nájemce vrácen.

 

Čl. 5 | Povinnosti a práva pronajímatele

Pronajímatel odpovídá nájemci:

a) za to, že je předmět nájmu v době jeho odevzdání způsobilý k účelu, který je uveden v čl. 1.3 této smlouvy. Pokud se předmět nájmu po uzavření této smlouvy ukáže nezpůsobilý ke smluvenému účelu, má nájemce právo požadovat po pronajímateli odstranění vad tomu bránících, nebo předmět nájmu pronajímateli vrátit a žádat po něm odevzdání jiné věci, kvalitativně a funkčně shodné či zaměnitelné s předmětem nájmu, k užívání za podmínek sjednaných touto smlouvou, viz čl. 1.3;

b) za vady předmětu nájmu zjevné, skryté i právní, které měl předmět nájmu v době jeho odevzdání nájemci, byť se projeví později.


Čl. 6 | Povinnosti nájemce

6.1. Nájemce je povinen:

a) předmět nájmu od pronajímatele převzít;

b) zaplatit pronajímateli dohodnuté nájemné;

c) užívat předmět nájmu užívat předmět nájmu pouze k účelu, který je uvedený v čl. 1.3 a v souladu s podmínkami této smlouvy a obecně závaznými právními předpisy;

d) nepřekročit rychlost 130 km/h, pokud obecně závazný právní předpis povoluje rychlost vyšší;

e) dbát, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda, nadměrné opotřebení, poškození, odcizení, zničení nebo ztráta a je povinen předmět nájmu proti uvedeným rizikům zabezpečit;

f) bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele (s následným písemným potvrzením) bude-li předmět nájmu nájemci jinou osobou než pronajímatelem odňat;

g) písemně oznámit pronajímateli změnu těchto skutečností (změna jména nebo názvu firmy, bydliště nebo sídla, jednajících osob nebo telefonních a emailových kontaktů, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti změny.

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až g) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody.

6.2. Nájemce není oprávněn:

a) s předmětem nájmu jakkoliv právně nakládat;

b) řídit po požití alkoholu, omamných látek, léků anebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takto ovlivněné osobě předmět nájmu svěřit;

c) přetěžovat předmět nájmu nad přípustnou mez;

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až c) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, a to v každém jednotlivém případě, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody.

6.3. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu:

a) přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu ani k užívání;

b) použít pro převážení nebo pobytu živých zvířat;

c) používat k vlečení jakýchkoliv přívěsů;

d) používat pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo zkušebního řízení;

e) opustit s předmětem nájmu území České republiky; souhlas platí, není-li v něm uvedeno jinak, jen v zemích Evropské unie;

f) provádět údržbu ani jakékoliv změny předmětu nájmu, tím není dotčeno ujednání smluvních stran v čl. 7.2 této smlouvy. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2325 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až f) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, a to v každém jednotlivém případě, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody.

 

Čl. 7 | Opravy a údržba předmětu nájmu

7.1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli požadovat po nájemci přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly technického stavu a kontroly, zda nájemce předmět nájmu užívá v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

7.2. Nájemce je povinen:

a) kontrolovat při ujetí každých 1000 km množství provozních kapalin (olej, chladicí kapalina a brzdová kapalina, náplň do ostřikovače) a množství na vlastní náklady doplňovat a při tom používat výrobcem nebo pronajímatelem předepsané kapaliny, a dále kontrolovat a doplňovat hustotu pneumatik;

b) přistavit pronajímateli předmět nájmu k provedení pravidelného servisu, k údržbě, opravě, garanční opravě nebo servisní prohlídce a to v termínech stanovených výrobcem předmětu nájmu, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou předmětu nájmu nebo pronajímatelem.

c) bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele (s následným písemným potvrzením) o poškození tachometru nebo jeho nefunkčnost (ve vztahu k ukazateli ujetých km);

d) bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele (s následným písemným potvrzením) oznámit o veškerých závadách (poruchy), které se na během trvání nájmu projeví.

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až d) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, a to v každém jednotlivém případě, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody.

7.3. Pronajímatel nese náklady na údržbu předmětu nájmu přesahující 1 000 Kč v každém jednotlivém případě, pokud nejde provozní kapaliny uvedené v čl. 7.2 písm. a). V případě poruchy může dát nájemce s telefonickým souhlasem pronajímatele sám provést opravy v hodnotě nepřesahující 1 000 Kč. V jiných případech rozhodne o způsobu provedení opravy, popř. odtahu předmětu nájmu pronajímatel. Pokud pronajímatel pověří nájemce zajištěním určité opravy, je nájemce povinen postupovat dle pokynů pronajímatele. Pro úhradu výdajů pronajímatelem je nutné předložení účtenek (vystavených na pronajímatele s uvedením SPZ/RZ) a demontovaných či poškozených dílů.

 

Čl. 8 | Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení předmětu nájmu

8.1. K předmětu nájmu je na dobu trvání nájmu sjednáno:

a) havarijní pojištění a pojištění proti krádeži a poškození na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny, pro případ poškození nebo zničení předmětu nájmu a výbavy havárií, živelní událostí, vandalismem a pro případ odcizení předmětu nájmu a obvyklé výbavy. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy nájemce nedodrží povinnosti, které jsou uvedené v čl. 6 této smlouvy. Pojištění je sjednáno se spoluúčastí;

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem předmětu nájmu ve výši 50 mil. Kč.

8.2. V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu anebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen:

a) bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody policejní orgán, aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení předmětu nájmu vyšetřil a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydala nájemci potvrzení, které je nájemce povinen týž den odeslat emailem pronajímateli. Při nesplnění uvedené povinnosti a bude-li případný postih pojišťovny uplatněn proti pronajímateli, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli finanční plnění ve výši uplatněného postihu.

b) bezodkladně telefonicky vyrozumět pronajímatele (s následným písemným potvrzením zaslaným pronajímateli nejpozději následující den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je nájemce povinen postupovat dle pokynů pronajímatele.

c) učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod pronajímateli (např. zabezpečit předmět nájmu před dalším poškozením nebo odcizením, apod.);

d) poskytnout policejnímu orgánu, pronajímateli, pojišťovně, u které je předmět nájmu pojištěn, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až d) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, a to v každém jednotlivém případě, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody.

8.3. Při zcizení předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné do doby oznámení policejnímu orgánu a dále úhradu paliva za celý objem nádrže.

8.4. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení policejního orgánu, se považují za škody způsobené nájemcem a ten je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.

8.5. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli škodu (a náklady související s uplatněním práva na náhradu škody), které vznikly na předmětu nájmu zaviněným jednáním nájemce. V případech, kdy bude možné tyto náklady uplatnit u pojišťovny, viz čl. 8.1 písm. a), nebo u třetí osoby a dojde k plnění, je nájemce povinen nahradit škodu pouze ve výši, která nebude splněna pojišťovnou nebo třetí osobou (např. spoluúčast, oprávněné nároky nebo srážky pojišťovny, odtah předmětu nájmu na pronajímatelem určené místo, apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit i rozdíl mezi pojistným plněním pojišťovny a skutečnou výší škody včetně ušlého zisku pronajímatele.

 

Čl. 9 | Doba trvání nájmu

9.1. Nájem zanikne uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

9.2. Byla-li tato smlouvy uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory pronajímatele, má nájemce, který spotřebitel, právo podle § 1829 odst. 1 OZ od této smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno pronajímateli. V případě odstoupení od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy je umístěn na webové stránce. Převzal-li spotřebitel předmět nájmu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak uvádí, že tím výslovně požádal pronajímatele o plnění podle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty.

9.3. Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. Za podstatné porušení povinností se považuje na straně nájemce porušení i jen některé jednotlivé povinnosti uvedené v čl. 4, 6, 7, 8, na straně pronajímatele uvedené v čl. 3 a čl. 5 písm. a).

 

Čl. 10 | Vrácení předmětu nájmu

10.1. Nájemce je povinen ke dni skončení nájmu vrátit předmět nájmu pronajímateli, a to ve stavu, ve kterém mu byl pronajímatelem odevzdán podle čl. 3.2:

a) s přihlédnutím k běžnému opotřebení;

b) společně s doklady a příslušenstvím;

c) s kompletně umytým a čistým exteriérem a interiérem;

d) a se stejným stavem nádrže na pohonné hmoty.

Pro případ porušení povinnosti uvedené pod písm. a) až d) se nájemce zavazuje pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, a to v každém jednotlivém případě, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody (vynaložené náklady na uvedené předmětu nájmu do stavu, v jakém byl pronajímatelem nájemci odevzdán).

10.2. O vrácení předmětu nájmu bude sepsán písemný protokol.

10.3. Nesplní-li nájemce svoji povinnost, která je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu od nájemce převzít sám, nájemci pak písemně potvrdí datum, čas a stav předmětu nájmu v době převzetí, které má stejné účinky, jako by nájemce pronajímateli předal předmět nájmu sám. V takovém případě se nájemce dále zavazuje se pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši dohodnuté jistoty, tím není vyloučeno právo pronajímatele na náhradu škody (vynaložené náklady spojené v souvislosti s vypátráním a přepravou předmětu nájmu).

10.4. Pronajímatel poučil nájemce o tom, že pokud nájemce nevrátí předmět nájmu ke dni skončení nájmu, oznámí tuto skutečnost policejnímu orgánu.

 

Čl. 11 | Poučení pro spotřebitele

11.1. Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nájemce, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy na tento orgán dozoru.

11.2. Dojde-li mezi pronajímatelem a nájemcem, je-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit dohodou, může nájemce podat návrh na mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, která vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Čl. 12 | Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

12.1. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

12.2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z této smlouvy v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.

12.3. Nájemce je povinen své osobní údaje uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.4. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pronajímatel nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.5. Vysloví-li nájemce souhlas se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem, má pronajímatel právo zaslat nájemci obchodní sdělení týkající se zboží, služeb nebo související s podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce. Udělený souhlas je možné kdykoliv bez podmínky odvolat.

 

Čl. 13 | Závěrečná ujednání

13.1. Tato smlouva je uzavřena jejím podpisem poslední smluvní stranou smlouvy.

13.2. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání smluvních stran, týkající se předmětu smlouvy, učiněná jak ústní, tak písemnou formou.

13.3. Skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

13.4. Pokud právní vztah vzniklý z této smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem a dále sjednávají příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).

13.5. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 5 dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.7. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

13.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení náleží každé smluvní straně této smlouvy.

13.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné vůle, svobodně, určitě, bezvýhradně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Soubory ke stažení

Nájem vozu